Приключи процедурата по увеличение на капитала на „Синергон Петролеум” ООД

Управителният съвет на „Синергон Холдинг” АД  уведомява, че в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано увеличение на капитала на „Синергон Петролеум” ООД от 3 000 000 лева на 4 000 000 лева, чрез записване на нови 100 000  дяла по 10  лева всеки на обща стойност 1 000 000 лева. Новите дялове от увеличението се записват и разпределят между съдружниците пропорционално на притежаваните от тях дялове преди увеличението. След увеличението „Топливо” АД притежава 300 448 дяла, „Синергон Холдинг” АД -  99 552 дяла.