Приключи процедурата по увеличение на капитала на „Синергон Енерджи” ЕООД

Управителният съвет на „Синергон холдинг” АД  уведомява, че в Агенцията по вписванията - Търговски регистър е вписано увеличаване на капитала на дъщерно дружество „Синергон Енерджи” ЕООД от 800 000 лева на 1 500 000 лева, или с 700 000 лева, чрез записване на нови 7000 дяла по 100 лева всеки. Новите дялове от увеличението са записани изцяло от едноличния собственик „Синергон холдинг” АД.