Приключи процедурата по увеличение на капитала на "Енерджи Делта" ЕООД

Управителният съвет на „Синергон холдинг” АД  уведомява, че в Агенцията по вписванията - Търговски регистър е вписано увеличаване на капитала на дъщерно дружество „Енерджи Делта” ЕООД от 10 379 700 лева на 14 449 100 лева, чрез апорт на непарична вноска по смисъла на чл.72 и 73 от ТЗ . Новите дялове от увеличението на капитала са записани изцяло от едноличния собственик „Синергон холдинг” АД.