Обществено обсъждане на „Концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД

    Уважаеми акционери, акциите ви от боновите книжки в „Петрол фонд”, сега „Синергон холдинг” съгласно закона (ЗППЦК) се водят по „лични сметки в Централен депозитар”.

    Уведомяваме ви, че Министерството на финансите е публикувало за обществено обсъждане „Концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД в т.н. Регистър А“, която може да бъде намерена ТУК

Информационната кампания, предвидена в концепцията все още не е стартирала.

В момента единствено тече срок за обсъждане на идеите, представени в концепцията.

    Към настоящия момент справка за притежавани от физически лица финансови инструменти (ФИ) – включително акциите в „Петрол фонд”, сега „Синергон холдинг” може да бъде направена по следните начини:

I. Справка чрез интернет страницата на ЦД АД -   ТУК.

    Справката е безплатна и е достъпна по два начина:

• чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) (издаден само на физически лица);
•  чрез въвеждане на персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Национална агенция за приходите (НАП).

    Допълнителна информация за дата, цена и начин на придобиване, както и актуална цена на акциите може да се получи чрез лицензиран инвестиционен посредник.

II. Справка чрез лицензиран инвестиционен посредник, който извършва дейност като регистрационен агент.

    Справката се извършва от съответния инвестиционен посредник срещу заплащане след проверка на легитимацията на лицето.

    Наследници на починали лица могат да извършат справка за притежавани финансови инструменти на наследодателя чрез лицензиран инвестиционен посредник.

Интервю по темата с шефа на Централния депозитар Васил Големански може да прочетете ТУК.

  • Начало
    • Новини
      • Обществено обсъждане на „Концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД