Уведомление от Управителния съвет на „Синергон холдинг” АД относно отправено търгово предложение

            Уважаеми дами и господа,

         На 15.03.2019г. „Синергон холдинг” АД като акционер, притежаващ пряко 256 558 акции, представляващи 58 на сто от гласовете в Общото събрание на „Светлина”АД, гр. Сливен на основание чл. 149б от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) е отправил ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за закупуване акциите на останалите акционери на „Светлина” АД, гр. Сливен.

         Комисията за финансов надзор още не е взела отношение по предложението.

                                                                           Изп. директор:

                                                                                     /Марин Стоянов/

  • Начало
    • Новини
      • Уведомление от Управителния съвет на „Синергон холдинг” АД относно отправено търгово предложение