Уведомление от Управителния съвет на „Синергон холдинг” АД относно отправено търгово предложение за акции от капитала на „Светлина” АД

„Синергон холдинг” АД съобщава, че с решение по Протокол № 30 от 07.05.2019г., Комисията за финансов надзор не издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от „Синергон холдинг” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Авал Ин“ АД на 185 802 бр. акции от капитала на „Светлина“ АД от останалите акционери на дружеството.

Търговото предложение е достъпно за акционерите:

- на интернет страницата на специализираната медия за финансово-икономическа информация www.x3news.com

- в офиса на инвестиционния посредник „Авал Ин” АД – гр.София, бул. „Тодор Александров” № 73, ет.1, всеки работен ден между 9.00 и 16.00 ч. и на страницата му в интернет www.aval-in.com

  • Начало
    • Новини
      • Уведомление от Управителния съвет на „Синергон холдинг” АД относно отправено търгово предложение за акции от капитала на „Светлина” АД