Резултати от търговото предложение за покупка на акции от „Светлина” АД

На основание чл.157 от ЗППЦК и чл.37 ал.1 от Наредба №13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции, „Синергон холдинг” АД оповестява резултата от търговото предложение за покупка на акции от дружество „Светлина” АД:

1. Търговото предложение е прието от трима акционери.
2. Общ брой акции по подадените валидни заявления за приемане на търговото
предложение – 141 923 акции.
3. Обща стойност на акциите по подадените валидни заявления зa приемане на
търговото предложение – 780 576.50 лева.
4. Брой откази от приемане на търговото предложение – няма.

В резултат на проведеното по реда на чл. 149б от ЗППЦК търгово предложение общият брой на придобитите акции от „Синергон холдинг” АД е 141 923 акции, представляващи 32.08% от капитала и гласовете в Общото събрание на „Светлина” АД. Общ брой притежавани акции от холдинга в „Светлина” АД - 398 481 акции, представляващи 90.08% от капитала на дружеството.