Уведомление от Управителния съвет на „Синергон холдинг” АД относно отправено търгово предложение за акции от капитала на „Светлина” АД

На 19.06.2019 г. „Синергон холдинг” АД като акционер, притежаващ пряко 398 481 акции, представляващи 90.08% от гласовете в Общото събрание на „Светлина” АД на основание чл. 149а от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) е отправил търгово предложение за закупуване акциите на останалите акционери на „Светлина” АД, гр. Сливен.

Комисията за финансов надзор още не е взела отношение по предложението.

  • Начало
    • Новини
      • Уведомление от Управителния съвет на „Синергон холдинг” АД относно отправено търгово предложение за акции от капитала на „Светлина” АД