Уведомление от Управителния съвет на „Синергон холдинг” АД относно отправено коригирано търгово предложение

Уважаеми дами и господа,

         На 26.07.2019 г. „Синергон холдинг” АД като акционер, притежаващ пряко 398 481 акции, представляващи 90.08 на сто от гласовете в Общото събрание на „Светлина” АД, гр. Сливен на основание чл.149а от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) е отправил КОРИГИРАНО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за закупуване акциите на останалите акционери на „Светлина” АД, гр. Сливен.

         Комисията за финансов надзор още не е взела отношение по предложението.

                                                                           Управителен съвет

  • Начало
    • Новини
      • Уведомление от Управителния съвет на „Синергон холдинг” АД относно отправено коригирано търгово предложение