Промяна в представителството на „Синергон Холдинг” АД

Управителният съвет на „Синергон Холдинг” АД  уведомява, че в Агенцията по вписванията - Търговски регистър е вписана промяна в представителството на „Синергон Холдинг” АД пред трети лица, а именно: Дружеството се представлява от Марин Стоянов – Изпълнителен директор, Евгения Славчева – Председател на УС и Васко Танев – Член на УС – заедно и поотделно.