„Светлина" АД отписана като публично дружество от регистъра на КФН

„Синергон холдинг" АД уведомява, че с решение от 3 декември 2019 г. Комисията за финансов надзор отписа „Светлина" АД, гр. Сливен, ЕИК 829051335 - дъщерно дружество на „Синергон холдинг" АД, като публично дружество и издадената от дружеството емисия в размер на 442 360 акции с ISIN код BG11SVSLAT13, от регистъра по чл.30, ал.1, т.З от Закона за комисията за финансов надзор, воден от КФН.