Учредено е ново дружество „Петромел 2” ЕООД

Управителният съвет на „Синергон холдинг” АД  уведомява, че в Търговския регистър е вписано новоучреденото дружество „Петромел 2” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Монтана 3400, ул. „Индустриална” 20,  с капитал 500 лева. Едноличен собственик на капитала е „Петромел 1" ООД  - дъщерно дружество на „Синергон холдинг" АД.