„Синергон имоти” ООД с нов съдружник

В търговския регистър е вписано увеличаване на капитала на дружество „Синергон имоти” ООД, с ЕИК 175016336 от 21 274 000 лева на 21 608 000 лева чрез приемането на „Топливо” АД, с ЕИК 831924394, за съдружник в дружеството чрез непарична вноска (апорт) на недвижими имоти (земя, сгради и съоръжения), находящи се в гр.Русе, ул. „Потсдам” №15, представляващи бензиностанция, газостанция, метанстанция. Срещу направената непарична вноска „Топливо” АД записва и получава 3 340 нови дяла по 100 лева всеки от капитала на „Синергон имоти” ООД.
След увеличението, капиталът на „Синергон Имоти” ООД е в размер на 21 608 000 лева, разпределен в 216 080 равни дяла по 100 лева всеки, от които:
• 3 340 дяла по 100 лева всеки, на обща стойност 334 000 лева собственост на „Топливо” АД, ЕИК 831924394,
• 212 740 дяла по 100 лева всеки, на обща стойност 21 274 000 лева собственост на „Синергон Холдинг” АД, ЕИК 121228499.