Приключи процедурата по увеличение на капитала на „Синергон Имоти” ООД

В Търговския регистър е вписано увеличение на капитала на дружество „Синергон имоти” ООД, от 21 608 000 лева на 25 913 500 лева чрез непарична вноска (апорт) на недвижими имоти (земя, сгради и съоръжения) от „Топливо” АД - дъщерно дружество на „Синергон холдинг” АД и съдружник в „Синергон имоти” ООД, находящи се в гр.Добрич, промишлена зона Север, бул. „25-ти Септември” и гр.Русе, ул. „Потсдам” № 9. Срещу направената непарична вноска „Топливо” АД записва и получава 43 055 нови дяла по 100 лева всеки от капитала на „Синергон имоти” ООД.

След увеличението капиталът на „Синергон Имоти” ООД е в размер на 25 913 500 лева, разпределен в 259 135 равни дяла по 100 лева всеки, от които:

·       212 740 дяла по 100 лева всеки, на обща стойност 21 274 000 лева собственост на „Синергон Холдинг” АД и

·       46 395 дяла по 100 лева всеки, на обща стойност 4 639 500 лева собственост на „Топливо” АД.