Приключи процедурата по увеличение на капитала на „Синергон Имоти” ООД

В Търговския регистър е вписано увеличение на капитала на дружество „Синергон имоти” ООД от 25 913 500 лева на 26 775 200 лева чрез непарична вноска (апорт) на недвижими имоти (земя и сгради) от “Топливо” АД - дъщерно дружество на „Синергон холдинг” АД и съдружник в „Синергон имоти” ООД, находящи се в гр.София, район Подуяне, ул.”Резбарска” № 11. Срещу направената непарична вноска „Топливо” АД записва и получава 8 617 нови дяла по 100 лева всеки от капитала на „Синергон имоти” ООД.

След увеличението капиталът на „Синергон имоти” ООД е в размер на 26 775 200 лева, разпределен в 267 752 равни дяла по 100 лева всеки, от които:

·       212 740 дяла по 100 лева всеки, на обща стойност 21 274 000 лева собственост на „Синергон Холдинг” АД и

·       55 012 дяла по 100 лева всеки, на обща стойност 5 501 200 лева собственост на „Топливо” АД.