Увеличение на капитала на „Синергон Енерджи” ЕООД

Управителният съвет на „Синергон холдинг” АД  уведомява, че в Търговския регистър е вписано увеличение на капитала на дъщерно дружество „Синергон Енерджи” ЕООД от 3 500 000 лева на 4 500 000 лева, или с 1 000 000 лева, чрез записване на нови 10 000 дяла по 100 лева всеки. Новите дялове от увеличението на капитала са записани изцяло от едноличния собственик „Синергон холдинг” АД.