Приключи процедурата по увеличение на капитала на „Синергон Имоти” ООД

В Търговския регистър е вписано увеличение на капитала на дружество „Синергон имоти” ООД от 26 775 200 лева на 29 171 700 лева чрез непарична вноска (апорт) на недвижими имоти (земя и сгради) от „Топливо” АД – дъщерно дружество на „Синергон холдинг” АД и съдружник в Синергон имоти” ООД, находящи се в гр.София, ул.„Адам Мицкевич” № 2 и в гр.София, НПЗ „Хаджи Димитър”, ул.„Градинарска” № 5. Срещу направената непарична вноска „Топливо” АД записва и получава 23 965 нови дяла по 100 лева всеки от капитала на „Синергон имоти” ООД.

След увеличението капиталът на „Синергон имоти” ООД е в размер на 29 171 700 лева, разпределен в 291 717 равни дяла по 100 лева всеки, от които:

·       212 740 дяла по 100 лева всеки, на обща стойност 21 274 000 лева собственост на „Синергон Холдинг” АД и

·       78 977 дяла по 100 лева всеки, на обща стойност 7 897 700 лева собственост на „Топливо” АД.