Обратно изкупуване на акции в „Синергон хотели” АД

На проведеното на 01.09.2021 г. извънредно общо събрание на акционерите на „Синергон хотели” АД – дъщерно дружество на „Синергон холдинг” АД, е взето решение за намаляване на капитала на дружеството от 22 164 032 лева на 20 664 032 лева, разпределен на 20 664 032 броя поименни неделими акции с право на глас, с номинал 1 лев всяка, чрез обратно изкупуване и обезсилване на 1 500 000 броя собствени поименни неделими акции с право на глас, с номинал 1 лев всяка, с цел привеждане на капитала в съответствие с наличните активи, при следните условия на обратното изкупуване:

·       Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – 1 500 000 броя,

·       Минимална цена на изкупуване на акциите – 1.05 лева,

·       Максимална цена на изкупуване на акциите – 2.50 лева,

·       Срок за извършване на обратното изкупуване до 3 месеца от вписване на решението за обратно изкупуване в Търговския регистър,

·       Начална дата на обратното изкупуване – деня следващ деня на вписване на решението за обратно изкупуване в Търговския регистър.

 Решението за обратно изкупуване на акциите на „Синергон хотели” АД е вписано в Търговския регистър на 10.09.2021 г.