Приключи процедурата по увеличение на капитала на „Синергон Имоти” ООД

В Търговския регистър е вписано увеличение на капитала на дъщерно дружество „Синергон имоти” ООД от 29 171 700 лева на 30 936 100 лева чрез непарична вноска (апорт) на недвижими имоти (земя и сгради) от "Топливо" АД – дъщерно дружество на „Синергон холдинг" АД и съдружник в Синергон имоти” ООД, находящи се в гр.София, ж.к.„Хаджи Димитър”, ул.„Градинарска” № 5. Срещу направената непарична вноска „Топливо” АД записва и получава 17 644 нови дяла по 100 лева всеки от капитала на „Синергон имоти” ООД.
След увеличението, капиталът на „Синергон имоти“ ООД е в размер на 30 936 100 лева, разпределен в 309 361 равни дяла по 100 лева всеки, от които:
• 212 740 дяла по 100 лева всеки, на обща стойност 21 274 000 лева собственост на „Синергон Холдинг” АД и
• 96 621 дяла по 100 лева всеки, на обща стойност 9 662 100 лева собственост на „Топливо” АД.