Приключи процедурата по увеличение на капитала на „Синергон Имоти” ООД

В Търговския регистър е вписано увеличение на капитала на дъщерно дружество „Синергон имоти” ООД от 30 936 100 лева на 34 302 000 лева чрез непарична вноска (апорт) на недвижими имоти (земя и сгради) от "Топливо" АД – дъщерно дружество на „Синергон холдинг" АД и съдружник в „Синергон имоти” ООД, находящи се в гр.София, район Средец, ул.„Солунска” № 2. Срещу направената непарична вноска „Топливо” АД записва и получава 33 659 нови дяла по 100 лева всеки от капитала на „Синергон имоти” ООД.
След увеличението капиталът на „Синергон имоти“ ООД е в размер на 34 302 000 лева, разпределен в 343 020 равни дяла по 100 лева всеки, от които:
• 212 740 дяла по 100 лева всеки, на обща стойност 21 274 000 лева собственост на „Синергон Холдинг” АД и
• 130 280 дяла по 100 лева всеки, на обща стойност 13 028 000 лева собственост на „Топливо” АД.