Приключи процедурата по увеличение на капитала на „Синергон Имоти” ООД

В Търговския регистър е вписано увеличение на капитала на дъщерно дружество „Синергон имоти” ООД от 34 302 000 лева на 37 481 100 лева чрез непарична вноска /апорт/ на недвижими имоти /земя и сгради/ от "Топливо" АД – дъщерно дружество на „Синергон холдинг" АД и съдружник в „Синергон имоти” ООД, находящи се в гр. София, район „Подуяне”, ул.„Павлина Унуфриева” № 2. Срещу направената непарична вноска „Топливо” АД записва и получава 31 791 нови дяла по 100 лева всеки от капитала на „Синергон имоти” ООД.
След увеличението, капиталът на „Синергон имоти“ ООД е в размер на 37 481 100 лева, разпределен в 374 811 равни дяла по 100 лева всеки, от които:
•    212 740 дяла по 100 лева всеки, на обща стойност 21 274 000 лева собственост на „Синергон Холдинг” АД,
•    162 071 дяла по 100 лева всеки, на обща стойност 16 207 100 лева собственост на „Топливо” АД.