„Юли 2020” ООД с удължен срок на ликвидацията

В Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията е вписано удължаване срока на ликвидацията на „Юли 2020” ООД – до 6 месеца от публикуване на поканата до кредиторите на дружеството.