Приключи процедурата по увеличение на капитала на „Синергон енерджи” ООД

В Търговския регистър е вписано увеличение на капитала на дъщерното дружеството „Синергон енерджи” ООД от 4 500 000 лв. на 5 500 000 лв. чрез приемането на Димитър Бартов за съдружник в дружеството, който участва в капитала с парична вноска в размер на 1 000 000 лева. Срещу направената парична вноска Димитър Бартов записва и получава 10 000 нови дяла по 100 лева всеки от капитала на „Синергон енерджи” ООД.
След увеличението, капиталът на „Синергон енерджи“ ООД е в размер на 5 500 000 лева, разпределен в 55 000 равни дяла по 100 лева всеки, от които:
• 45 000 дяла по 100 лева всеки, на обща стойност 4 500 000 лева собственост на „Синергон Холдинг” АД,
• 10 000 дяла по 100 лева всеки, на обща стойност 1 000 000 лева собственост на Димитър Бартов.