“Синергон холдинг” увеличава капитала си

Marin Stoyanov


Марин Стоянов, изпълнителен директор на "Синергон холдинг" АД


“Синергон холдинг”, най-търгуваното дружество за 2006 г. на БФБ, ще увеличи капитала си от 14 122 649 лв. на 18 359 443 лв, чрез първично публично предлагане на 4 236 794 нови обикновени поименни акции с номинална стойност 1/един/ лв. и емисионна стойност 7 /седем/ лева. Обслужването на увеличението на капитала ще се извърши, чрез инвестиционен посредник “АВАЛ ИН” – АД.

“Планираме значителни инвестиции в придобиването на недвижими имоти /терени/. Около 15 000 кв.м. от тях ще бъдат използвани за изграждане на многофункционална сграда. Върху останалата част ще бъде изграден балнео-рехабилитационен център” - казва изпълнителният директор на “Синергон холдинг” АД Марин Стоянов. “Значителна част от набрания капитал ще инвестираме в разширяване и усвояване на нови технологии при производството на мебели и интериорни решения, както и в учредяване и развитие на нови дъщерни дружества извън страната за търговия с отоплителни и строителни материали и увеличаване на инвестициите в "Топливо"АД в същите направления. Ще инвестираме в разширяване и обновяване производствата на различни строителни материали, като: тухли, бетонови керемиди, бои и лаково-бояджийски материали, топлоизолационни материали, строителни смеси и др.,” допълва г-н Стоянов.

Запазва се структурата на инвестициите по отрасли, разпределени както следва:
в търговията - 37%; в туризма - 34%; в химическата промишленост, дървопреработването, текстила, строителни материали и стоки за бита - 19%;
в машиностроенето и електротехниката - 7%; в хранително-вкусовата промишленост - 3% .

Към 31 януари 2007 г. “Синергон холдинг” е мажоритарен собственик в 24 предприятия и притежава дялови участия в други 4 дружества. В портфейла на компанията към момента влиза “Топливо” АД с 73,13 % от капитала си, както и Гранд Хотел Пловдив с 79,89 %.


Статистика
До средата на месец февруари 2007 г. са изтъргувани 773 112 бр. акции при приблизителни цени от 8.00 лв. до 13.00 лв.
За 2006 г. са изтъргувани 3 006 325 броя акции при цени от 5.03 лв. до 8.26 лв.
За 2005 г. са изтъргувани 2 056 026 броя акции при цени от 3.63 лв. до 5.80 лв.
За 2004 г. са изтъргувани 1 662 104 броя акции при цени от 1.07 лв. до 5.49 лв.


История

Дружеството е учредено през 1996 г. като приватизационен фонд. През 1997 г. преурежда дейността си като холдинг в съответствие с изискванията на законовата уредба. Към настоящият момент акционерния състав наброява над 160 000 акционера, което го нарежда сред най-големите акционерни структури в страната.

За десет годишната си история, холдинговата структура успява да увеличи сумата на активите си над три пъти, от 85 000 хил. лв. на 290 000 хил.лв., главно чрез обновяване на съществуващите активи и покупка на нови, като само холдинга чрез дъщерните си дружества е инвестирал над 50 000 хил. лв. За десет годишната история на Холдинга, с натрупване на консолидирана база, общата сума на приходите от дейността ще надхвърли 2 200 000 хил. лв., печалбата преди данъци ще бъде над 91 000 хил. лв., разходите за данъци ще са над 23 000 хил. лв., а нетната печалба ще превишава 67 000 хил.лв.
От месец юли 2006 г. акциите на “Синергон холдинг” АД се търгуват на официален пазар сегмент “А” на “Българска Фондова Борса” София.