Прес информация

По повод представянето на неконсолидирания неодитиран финансов отчет на "Синергон холдинг" АД изготвен към IV тримесечие на 2009 година предлагаме на Вашето внимание следното прессъобщение.

Загуба от 2 318 хил.лв след данъци отчита „Синергон холдинг” за първото тримесечие на годината, сочат дните в консолидирания отчет на групата. Приходите от дейността спадат с 51.20%, достигайки 43 430 хил.лв.

Спад от 7% бележи печалбата след облагане с данъци, достигайки 15 646 хил.лв., спрямо 16 784 хил. лв. за предходната година. От печалбата за годината 14 149 хил.лв. се полагат на
акционерите на „Синергон Холдинг” АД, а 1 497 хил.лв. на други акционери.
За 2008 активите на групата са се увеличили със 1 091 хил.лв.,
достигайки 426 609 хил.лв.


Ръст от 16% отбелязват приходите от продажби, които за четвъртото тримесечие възлизат на 403.65 млн. лв. Над 9 пъти намаляват финансовите приходи на компанията - 435 хил. лв., спрямо 4.28 млн. лв. в края на 2007 г. Общо приходите от дейността на холдинга към 31 декември 2008 г. достигат 404.09 млн. лв. или с 14% повече от предходния период.

След вписване увеличението на капитала на "Петър Караминчев" АД - Русе, делът на "Синергон холдинг" в дружеството нарастна от 66.23 % на 89.80 %. Набраните от увеличението средства са в размер на 3 972 168 лв. Допълнително финансиране дружеството ще осигури със собствени средства и вътрешно- фирмен заем.

"Синергон Холдинг" АД отчете нетна неконсолидирана печалба за 2007 г. на стойност 13 889 млн. лв. при положителен неконсолидиран финансов резултат от 13 330 млн. лв. година по-рано, показва отчетът на холдинговото дружество, предаден на БФБ-София.

Дружеството отчита нетна консолидирана печалба на стойност 11465хил. лв. при положителен консолидиран финансов резултат от 8 137 хил. лв. година по-рано. Печалбата след данъци е в размер на 13 923 хил.лв., с 3 691 хил. лева повече,
спрямо предходната 2006 година.