Дивидентна политика

Общото събрание на акционерите всяка година, с изключение на 2003-2004 г. и 2008-2016 г. взема решение за разпределяне на печалбата и определя размера на дивидентите. Акционерите на “Синергон холдинг” АД ежегодно получават дивиденти, по-високи от средногодишната доходност, предлагана от различните ценни книжа и основния лихвен процент на БНБ.

Основен доход на 1 акция в проценти:

 • 1997 - 8.7%
 • 1998 - 17.7%
 • 1999 - 8.2%
 • 2000 - 8.9%
 • 2001 - 20%
 • 2002 - 20%
 • 2003 - 0%
 • 2004 - 0%
 • 2005 - 12% (нови акции)
 • 2006 - 7.3%
 • 2007 - 8%
 • 2008 - 0%
 • 2009 - 0%
 • 2010 - 0%
 • 2011 - 0%
 • 2012 - 0%
 • 2013 - 0%
 • 2014 - 0%
 • 2015 - 0%
 • 2016 - 0%

Едно от основните предимства на холдинга е големият обем търговия с акциите му на фондовата борса през последните пет години, което осигурява на акционерите сравнително висока ликвидност на притежаваните от тях акции.

За 2016 г. са изтъргувани 1 272 905 акции при средно претеглена цена 1.125 лв.