Първично публично предлагане на акции

Управителният съвет на "Синергон Холдинг" - АД, София, на основание чл. 93, ал. 1 ЗППЦК уведомява акционерите и потенциалните инвеститори за началото на първично публично предлагане на акции съгласно решение на управителния съвет на дружеството - пълният текст е публикуван в ДВ, бр. 4 от 13.01.2006 г., в."Пари" и в."Дневник" от 23.01.2006 г.