Проведе се извънредното общо събрание на акционерите