2018, 9 ноември - извънредно общо събрание

Извънредното общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД се проведе на 9 ноември 2018 год. от 9:00 часа в офиса на дружеството, София, ул."Солунска" 2.

Материали от събранието:

 1. Покана за общото събрание.

 2. Образец на пълномощно за гласуване.

 3. Проекто-решения.

4. Мотивиран доклад на УС по чл.114а от ЗППЦК.

5. Пазарна оценка.

6. Приложения към пазарната оценка.

7. Протокол на УС за свикване на събранието.

8. Протокол от проведеното събрание.