Насрочено е Общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 и сл.от ЗППЦК Управителният съвет на "Синергон холдинг"АД свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24.06.2019 г. от 9:00 часа  в офиса на дружеството - гр.София, ул."Солунска" № 2.