2019 година

Редовното годишно общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД се проведе на 24 юни 2019 година от 9:00 часа в офиса на дружеството, София, ул."Солунска" 2.

Материали от събранието:

 1. Покана за общото събрание.
 2. Образец на пълномощно за гласуване.
 3. Правила за гласуване.
 4. Проекто - решения.
 5. Доклад за дейността на управителния съвет на неконсолидирана основа.
 6. Доклад за дейността на управителния съвет на консолидирана основа.
 7. Доклад на одитния комитет.
 8. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
 9. Годишен неконсолидиран финансов отчет за 2018 година.
10. Годишен консолидиран финансов отчет за 2018 година.
11. Доклад за прилагане на политиката за формиране на възнагражденията на НС и УС.
12. Одиторски доклад към годишен неконсолидиран финансов отчет за 2018 година.
13. Одиторски доклад към годишен консолидиран финансов отчет за 2018 година.
14. Декларация за корпоративно управление.
15. Консолидирана нефинансова декларация.
16. Протокол на УС за свикване на общо събрание.
17. Декларация на нов член на одитния комитет.
18. CV на новия член на одитния комитет.
19. Декларация от одитора на дружеството.
20. Мотивиран доклад за сделките по чл.114 от ЗППЦК.

21. Решения на събранието.