Насрочено е Общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 и сл.от ЗППЦК Управителният съвет на "Синергон холдинг" АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 11.08.2020 г. от 9:00 часа  в седалището на дружеството - гр.София, ул.„Солунска” № 2.