2020 година

Редовното годишно общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД се проведе на 11 август 2020 година от 9:00 часа в седалището на дружеството в гр.София, ул."Солунска" 2.

Материали от събранието:

 1. Покана за общото събрание.
 2. Образец на пълномощно за гласуване.
 3. Правила за гласуване.
 4. Проекто - решения.
 5. Доклад за дейността на управителния съвет на неконсолидирана основа.
 6. Доклад за дейността на управителния съвет на консолидирана основа.
 7. Доклад на одитния комитет.
 8. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
 9. Годишен неконсолидиран финансов отчет за 2019 година.
10. Годишен консолидиран финансов отчет за 2019 година.
11. Доклад за прилагане на политиката за формиране на възнагражденията на НС и УС.
12. Одиторски доклад към годишен неконсолидиран финансов отчет за 2019 година.
13. Одиторски доклад към годишен консолидиран финансов отчет за 2019 година.
14. Декларация за корпоративно управление.
15. Консолидирана нефинансова декларация.
16. Протокол на УС за свикване на общо събрание.
17. Декларации от членовете на Одитния комитет.
18. CV на членовете на одитния комитет.
19. Декларация от одитора на дружеството.
20. Мотивиран доклад за сделките по чл.114 от ЗППЦК.

Решения на събранието