Насрочено е Общо събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 и сл.от ЗППЦК Управителният съвет на „Синергон холдинг” АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД, което ще се проведе на 24.06.2021 г. от 9:00 часа в седалището на дружеството, гр.София, ул.„Солунска” № 2.