Представен е междинният консолидиран отчет на "Синергон холдинг" АД за първото тримесечие на 2021 година

Управителният съвет на “Синергон холдинг” АД уведомява своите акционери, че е представил междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2021 година в Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса.

Отчетът е на разположение на заинтересованите лица в офиса на директора за връзки с инвеститорите.

  • Начало
    • За инвеститори
      • Представен е междинният консолидиран отчет на "Синергон холдинг" АД за първото тримесечие на 2021 година