2021 година

Неконсолидирани отчети и уведомления

I-во тримесечие - неодитиран финансов отчет:
◦  в текстов вид съгласно МСФО
◦  в числен вид съгласно формите на КФН
I-во тримесечие - доклад за дейността

II-ро тримесечие - неодитиран финансов отчет:
◦  в текстов вид съгласно МСФО
◦  в числен вид съгласно формите на КФН
II-ро тримесечие - доклад за дейността

III-то тримесечие - неодитиран финансов отчет:
◦  в текстов вид съгласно МСФО
◦  в числен вид съгласно формите на КФН
III-то тримесечие - доклад за дейността

IV-то тримесечие - уведомление:
◦  Уведомление
◦  Приложение 4
◦  Справки съгласно формите на КФН

Годишен одитиран финансов отчет:
◦  в ESEF формат
◦  в числен вид съгласно формите на КФН

Консолидирани отчети и уведомления

I-во тримесечие - неодитиран финансов отчет:
◦  в текстов вид съгласно МСФО
◦  в числен вид съгласно формите на КФН
I-во тримесечие - доклад за дейността

II-ро тримесечие - неодитиран финансов отчет:
◦  в текстов вид съгласно МСФО
◦  в числен вид съгласно формите на КФН
II-ро тримесечие - доклад за дейността

III-то тримесечие - неодитиран финансов отчет:
◦  в текстов вид съгласно МСФО
◦  в числен вид съгласно формите на КФН
III-то тримесечие - доклад за дейността

IV-то тримесечие - уведомление:
◦  Уведомление
◦  Приложение 4
◦  Справки съгласно формите на КФН

Годишен одитиран финансов отчет:
◦  в ESEF формат
◦  в числен вид съгласно формите на КФН