Насрочено е Общо събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 и сл.от ЗППЦК Управителният съвет на „Синергон холдинг” АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД, което ще се проведе на 27.06.2022 г. от 09:00 часа местно време по седалището на дружеството, а в координирано универсално време - (06:00 UTC), с уникален идентификационен код на събитието - SNRG20220627. Събранието ще се проведе в седалището на дружеството в гр.София, ул.„Солунска” №2.