2022 година

Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД се проведе на 27.06.2022 г. от 09:00 часа местно време по седалището на дружеството, а в координирано универсално време - (06:00 UTC), с уникален идентификационен код на събитието - SNRG20220627. Събранието се проведе в седалището на дружеството в гр.София, ул.„Солунска” №2.

Материали от събранието:

1. Покана за общото събрание на акционерите.
2. Образец на пълномощно за гласуване.
3. Правила за гласуване на събранието чрез пълномощник.
4. Писмени материали и проекторешения.
5. Годишен неконсолидиран финансов отчет за 2021 година, в т.ч.:
•    Доклад за дейността на управителния съвет на неконсолидирана основа
•    Годишен неконсолидиран финансов отчет за 2021 година
•    Декларация за корпоративно управление – неконсолидирана
•    Одиторски доклад към годишен неконсолидиран финансов отчет за 2021 година
•    Декларация от одитора на дружеството по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК
•    Доклад за прилагане на политиката за формиране на възнагражденията на НС и УС.
6. Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 година, в т.ч.:
•    Доклад за дейността на управителния съвет на консолидирана основа
•    Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 година
•    Декларация за корпоративно управление – консолидирана
•    Консолидирана нефинансова декларация за 2021 година
•    Одиторски доклад към годишен консолидиран финансов отчет за 2021 година.
7. Протокол на УС за свикване на общо събрание.
8. Доклад на одитния комитет.
9. Декларации от членовете на Одитния комитет.
10. CV на членовете на одитния комитет.
11. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
12. Политика за възнагражденията на членовете на НС и УС на „Синергон холдинг” АД.
13. CV на членовете на НС.
14. Декларация по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК от независимия член на НС.
15. Декларация по чл.114б от ЗППЦК от членовете на НС.
16. Декларации по чл.234, ал.2 и ал.3 от ТЗ от членовете на НС.
17. Декларации по чл.237 от ТЗ от членовете на НС.
18. Свидетелства за съдимост на членовете на НС.
19. Доклад от НС.

Решения на събранието