Представен е междинният неконсолидиран отчет на „Синергон холдинг” АД за първото полугодие на 2022 година

Управителният съвет на „Синергон холдинг” АД уведомява своите акционери, че е представил междинният неконсолидиран отчет на „Синергон холдинг” АД за първото полугодие на 2022 година в Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса.
Отчетът е на разположение на заинтересованите лица в офиса на директора за връзки с инвеститорите.

  • Начало
    • За инвеститори
      • Представен е междинният неконсолидиран отчет на „Синергон холдинг” АД за първото полугодие на 2022 година