2022 година

Неконсолидирани отчети и уведомления

I-во тримесечие - уведомление:
◦  Уведомление
◦  Приложение N4 от Наредба N2 на КФН
◦  Справки съгласно формите на КФН

I-во полугодие:
◦  Финансов отчет по МСС
◦  Справки съгласно формите на КФН
◦  Доклад за дейността
◦  Допълнителна информация
◦  Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) N596/2014
◦  Приложение N4 от Наредба N2 на КФН

III-то тримесечие - уведомление:
◦  Уведомление
◦  Приложение N4 от Наредба N2 на КФН
◦  Справки съгласно формите на КФН

IV-то тримесечие - уведомление:
◦  Уведомление
◦  Приложение N4 от Наредба N2 на КФН
◦  Справки съгласно формите на КФН

Годишен одитиран финансов отчет:
◦  в ESEF формат
◦  в числен вид съгласно формите на КФН

Консолидирани отчети и уведомления

I-во тримесечие - уведомление:
◦  Уведомление
◦  Приложение N4 от Наредба N2 на КФН
◦  Справки съгласно формите на КФН

I-во полугодие:
◦  Финансов отчет по МСС
◦  Справки съгласно формите на КФН
◦  Доклад за дейността
◦  Допълнителна информация
◦  Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) N596/2014
◦  Приложение N4 от Наредба N2 на КФН

III-то тримесечие - уведомление:
◦  Уведомление
◦  Приложение N4 от Наредба N2 на КФН
◦  Справки съгласно формите на КФН

IV-то тримесечие - уведомление:
◦  Уведомление
◦  Приложение N4 от Наредба N2 на КФН
◦  Справки съгласно формите на КФН

Годишен одитиран финансов отчет:
◦  в ESEF формат
◦  в числен вид съгласно формите на КФН