Приключи процедурата по увеличение на капитала на дъщерно дружество

Приключи процедурата по увеличение на капитала на дъщерното дружество „София Експо” ЕООД от 18 207 800 лева на 19 783 000 лева чрез записване на 15 752 нови дяла с номинална стойност 100 лева всеки.