Заеми в размер на 28 017 хил. лв. е предоставил "Синергон холдинг" на дружествата си през изминалата година

Печалбата на "Синергон холдинг" АД за 2005 г. възлизаща на 3 110 376.33 лв. е изцяло реинвестирана през следващата 2006 г. Паричните потоци на холдинга са формирани главно от финансова и инвестиционна дейност. За финансирането й се ползват акумулирани свободни парични средства от дъщерни и свързани предприятия.
Инвестициите на дружеството са насочени в две основни направления - увеличение на дялови участия в дружествата от портфейла и отпускане на заемни средства на същите.

Инвестиции за увеличаване на дяловите участия на обща стойност 9 528 хил. лв. са направени в следните дружества - Топливо, Гранд Хотел Пловдив, Лакпром, Петър Караминчев, Прeмиер ПЛ (приемник на Република ПЛ), Енерджи-Делта и Светлина.
Земни средства са отпуснати на:
• Топливо АД - за разширение на търговията с течни и газообразни горива, строителни и отоплителни материали, представяне и въвеждане на пазара на новата композитна бутилка за газ пропан - бутан и др.
• Гранд Хотел Пловдив АД – за реконструкция и хотелско обзавеждане, изграждане на спортен център
• Електроди АД - за закупуване на нови дълготрайни материални активи
• Лакпром АД - за газификация, откриване на нови производства, за оборудване за покриване на екологични изисквания към производството
• Петър Караминчев АД - за производствено оборудване - машина за производство на сухи лепила, смеси и стериопори
• Премиер ПЛ АД (приемник на Република ПЛ) – закупуване на транспортни средства и производствено оборудване
• Балканкерамик АД - транспортни средства и производствено оборудване
• Енерджи-Делта ЕООД - за закупуване на нови дълготрайни материални активи (терени предназначени за развитие на спа-туризъм)
• Петромел 1 ООД, Шамот АД, Газ България ЕООД, Ритейл инженеринг АД, Слатина АД, Интериор Текстил АД - за оборотни нужди;

През месец декември 2005 г. "Синергон холдинг" е издал облигационен заем в размер на 19 558 300 лева (10 млн. евро), с цел преструктуриране и поевтиняване на кредитния дълг. Набраната сума от облигационния заем е използвана както за финансиране на нови инвестиционни проекти, така и за осигуряване на оборотен капитал.

Инвестициите остават традиционно насочени към търговията, туризма, химическата, текстилната, електротехническата, хранително-вкусовата промишленост,
машиностроенето, дървопреработването, производство на строителни материали и стоки за бита.
Към края на 2006 год. „Синергон холдинг” АД притежава контролно участие в 24 дъщерни дружества. Сумата на притежаваните инвестиции по справедлива стойност нараства с 39 981 хил. лв., от 50 047 хил. лв. през 2005 год. на 90 028 хил. лв. през 2006 год. През 2006 год. „Синергон холдинг” АД увеличи капитала си от 10 528 хил. лв на 12 609 хил. лв., като емисионата стойност на една акция е в размер на 3,75 лв.

  • Начало
    • Прес информация
      • Заеми в размер на 28 017 хил. лв. е предоставил "Синергон холдинг" на дружествата си през изминалата година