Печалбата след данъци на "Синергон холдинг" бележи ръст от 36,07 %, сочат данните от предварителния консолидиран отчет на дружеството

Дружеството отчита нетна консолидирана печалба на стойност 11465хил. лв. при положителен консолидиран финансов резултат от 8 137 хил. лв. година по-рано. Печалбата след данъци е в размер на 13 923 хил.лв., с 3 691 хил. лева повече,
спрямо предходната 2006 година.

Приходите на "Синергон холдинг" бележат ръст от 2,08% сочат данните от консолидирания отчет на дружеството за 2007 г. Увеличението се дължи на по-високите приходи от продажба на стоки и услуги. Финасовите приходи на дружеството възлизат на
5 364 хил. лв., спрямо 1 385 хил. лв. за 2006 г. Нетните приходи от продажби бележат ръст от 0,95% достигайки 353 893 хил. лв., като най-голям дял имат приходите от продажбата на стоки – 295 703 хил. лв., отчитайки ръст от 0,86% спрямо 293 154 хил. лв. за 2006 г.
Разходите на дружеството се покачват с 1.03% от 339 567 хил.лв. на 343 070 хил.лв., като най-голям е делът на разходите за дейността - 337 382 хил.лв спрямо 333 413 хил.лв. за изминалата година.

В края на отчетния период "Синергон холдинг"АД формира положителен финансов резултат след облагане с данъци в размер на 13 923 хил.лв., в това число печалба за малцинствено участие в размер на 2 458 хил.лв. и нетна печалба в размер на 11 465 хил.лв.
При така формирания резултат, основния доход на акция, изчислен като отношение на нетната печалба за периода към броя на обикновените акции е в размер на 0.62 лева за акция.

"Активите на групата нарастват от 325 854 хил.лв. в началото на годината до 382 418 хил.лв. към 31.12.2007 г., т.е. наблюдаваме увеличение в размер на 56 564 хил.лв. При дълготрайните материални активи то достига 40 345 хил.лв., при инвестиционните имоти 1 232 хил.лв., а от текущи активи 16 617 хил.лв. Нематериалните активи намаляват с 46 хил.лв., а търговски и други вземания с 1 424 хил.лв.
Върху закупените терени планираме да построим многофункционални сгради, туристически и СПА обекти, логистични центрове, като за целта на част от терените е необходимо да се смени функционалното предназначение."- казва Марин Стоянов, Изпълнителен директор на "Синергон холдинг".

За "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ"

"СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД е дружество с над 160 000 акционери и акционерен капитал от 18 358 849 лв., което го нарежда сред водещите холдингови структури в страната. Инвестиционният портфейл на холдинга обхваща девет отрасъла, като приоритет имат търговията и услугите - 45.6%, туризмът – 29,5 % и химическата промишленост - 8.3 %. Стратегическите инвестиции са в 20 дружества.

Дружеството е сред най-високо ликвидните на борсата. Книжата на компанията се търгуват на най-високия сегмент на БФБ - София, сред първите от всички холдингови дружества, правоприемници на приватизационни фондове.

  • Начало
    • Прес информация
      • Печалбата след данъци на "Синергон холдинг" бележи ръст от 36,07 %, сочат данните от предварителния консолидиран отчет на дружеството