Вестник "Марица"

Г-н Доганян, каква беше изминалата година за "Синергон холдинг"?
Това беше година на усилен труд. За „Синергон холдинг” като цяло тя е успешна. Имаме ръстове по основните икономически показатели – приходи от продажби и печалба на консолидирано ниво. В това число , приходите от дейността възлизат на 359 259 хил. лв., като бележат ръст от 2% спрямо същият период за предходната година. Реализирана е печалба след данъци в размер на 13 923 хил. лева или увеличение с 3 691 хил. лева, спрямо предходната 2006 година.
Изминалата 2007 година посочи и нуждата от преобразуване и обособяване на някои от дейностите. Разширяването на мрежата от бензиностанции на "Топливо" например, налага отделянето им в самостоятелно дружество, с цел подобряване на управлението.

Какво очаквате през настоящата?
Надявам се на една силна година, в която да се видят резултатите от инвестиционните проекти реализирани през 2007 г. и успешно приключване на преходните такива. Очаквам също увеличаване на активите на "Синергон холдинг" най-малко с 18-20 %. С предстоящото преструктуриране на "Топливо", се надявам да отговорим на очакванията на нашите инвеститори за по-висока рентабилност и цена на акциите.