Пет пъти нарастват приходите на "Синергон холдинг" за тримесечието

Нетната печалба на "Синергон холдинг" за първото тримесечие на годината нараства със 6 055 хил. лв., достигайки 7 427 хил. лв. Приходите от дейността достигат 8 460 хил. лв. спрямо 1 932 хил. лв. Ръстът се дължи основно на приходите от дивиденти в размер на 5 957 хил. лв. Със 7,3% нарастват приходите от продажби (336 хил. лв. към 313 хил. лв. за първото тримесечие на 2008 г.), при които основното увеличение е при приходите от услуги (331 хил. лв. спрямо 309 хил. лв. за същия период на миналата година).
Разходите за дейността нарастват с 501 хил.лв. спрямо първото тримесечие на 2008 г. достигайки 908 хил. лв. Увеличението се дължи на увеличение на финансовите разходи в това число разходи за лихви 267 хил.лв. и разходи от промяна на валутните курсове 154 хил.лв.
Към 31.03.2009 г. активите на “Синергон Холдинг” АД се увеличават от 152 629 хил.лв. на 161 612 хил.лв. Увеличението, в размер на 8 983 хил. лв., се дължи основно на увеличението на текущите вземания от свързани лица в размер на 7 225 хил.лв. През разглеждания период се увеличават инвестициите в дъщерни предприятие с 500 хил.лв. Това е в следствие увеличение капитала в дъщерни дружества, придобиването на нови акции и дялове.

За "Синергон холдинг"
Към 31.03.2009 г. “Синергон холдинг" е мажоритарен собственик в 27 предприятия и притежава дялови участия в други 3 дружества. Инвестиционният портфейл на холдинга обхваща девет отрасъла, като приоритет имат търговията, туризмът, строителството и химическата промишленост. Основния капитал на дружеството е в размер на 18 358 849 лева. Акциите на дружеството се търгуват на Официален пазар на акции Сегмент "A" на Българска фондова борса.