Очакваме печалбата на Дружеството да достигне 6,8 млн. лв.


Как ще коментирате резултатите от отчета на „Топливо”?
Финансовата 2006 г. беше успешна за „Топливо” АД. Постигнахме 15 % ръст на продажбите, следствие на което нетните приходи са се увеличили с 37 млн. лв. спрямо предходната година.
Печалбата на дружеството след облагане достига 5,1 млн. лв., което е с 38 % повече спрямо 2005 година. Този резултат беше очакван за нас.
Размерът на инвестицииите през 2006 г. в дълготрайните активи в “Топливо” АД възлиза на 6,9 млн.лв. Те са насочени както към подобряване на съществуващите условия за търговия, така и за покупка на ново оборудване и транспортни средства.
Прогнозите за развитие през 2007 год. са очакван ръст и продажби възлизащи на около 311 млн.лв. Очакваме печалбата на Дружеството да достигне 6,8 млн. лв.

Какви са бъдещите планове на Компанията?
Набраните средства от увеличението на капитала на „Топливо” АД и печалбата ще инвестираме в развитие на търговската дейност на Дружеството. Очертали сме няколко направления. В сектора на строителните и отоплителни материали ще насочим усилията си към изграждане на нови складове за продажба в няколко областни градове в страната – Бургас, Варна, Плевен, Пловдив и Ст.Загора. Що се отнася до течните горива през 2007/2008 г. възнамеряваме да инвестираме в изграждане на нови бензиностанции в Пловдив, Плевен, Лом, Севлиево и Поморие.
Активно навлизаме в пазара на Република Сърбия за продажба на строителни материали, въглища и газ пропан бутан, което според нашите очаквания ще увеличи значително приходите от продажби на Дружеството, а от там ще се отрази на печалбата и на цената на акциите на Топливо АД на БФБ.

Смятате ли, че държавният дял в БФБ трябва да се продаде и кой е най-добрият купувач?
Подкрепяме идеята Фондовата борса да бъде частна институция. Не смятаме обаче, че продажбата на държавния дял на един собственик при това чуждестранен борсов оператор е добра идея.
Вярно е, че ще се увеличи интереса към емисиите на Фондовата борса, ще се появят нови инвеститори. Има опасност обаче, заедно с това да се увеличат таксите за поддържане на емисиите, за увеличаване на капитала и др.
Независимо от предположенията, че с тази продажба ще се пренесе значителен борсов опит и практики /официален интерес е проявен от 5 борсови европейски оператора/, ние считаме, че собствеността на държавния пакет на Фондовата борса трябва да остане притежание на тези, които имат публичните дружества в България. По този начин ще се повиши публичността и прозрачността на Фондовата борса. Притежателите на пакети от акции на Фондовата борса ще бъдат същите тези, които плащат таксите на Фондовата борса за да се търгуват акциите на публичните дружества и е редно след това да получават част от тези разходи като дивиденти.

Как ще се отрази еврочленството на страната върху дейността на дружеството?
В по-далечна перспектива Еврочленството на България би трябвало да се отрази положително върху дейността на „Топливо” АД. То предполага свободно движение на стоки и капитали, което ще улесни търговския обмен между страните членки.
Бизнесът трябва да се подготви, за да отговори на новите изисквания за междуобщностна търговия. Това е свързано със значителни инвестиции за изграждане и оборудване на акцизни складове. Освен това, по общите изисквания към акцизните складове, е необходимо значително обезпечение за банкови гаранции. Всичко това оскъпява продукта, който продаваме.
От друга страна, еврочленството предполага спазване на всички европейските директиви, свързани с екологията и съответно за качеството на моторните горива. Налага нови високи изисквания към транспортните средства за горива, бензиностанциите и петролните бази за съхранение на нефтопродукти. Този процес на синхронизация, също изисква допълнителни, значителни инвестиции от страна на бизнеса.
От началото на 2007 г. бяха увеличени акцизните ставки на дизеловото гориво, бензините, както и на въглищата. Естествено това директно рефлектира върху джоба на потребителя, а и върху самите търговци, които поемат част от данъчната тежест. Този процес на увеличаване на акцизните ставки ще продължи поне до 2010 година.Как ще се отразяват / ще се отразят промените в климата на дейността на Топливо?
Дейността на „Топливо” АД е разделена и диверсифицирана в четири направления за търговия със строителни материали, течни горива, въглища и газ пропан бутан. Всяко от тези направления заема около 25% от продажбите в зависимост от сезона.
В случай, че настъпи затопляне както тази зима, продажбите от отоплителни материали намаляват значително, но този спад веднага се компенсира от увеличените продажби на строителни материали, защото клиентите започват да строят по- активно.
Мениджърският екип е наясно, че бизнесът с отоплителни материали /въглища и дърва за огрев/ е с ограничен потенциал в дългосрочен план по климатични или екологични причини. В момента обаче, това е добър бизнес и като пример мога да посоча изпълнението от „Топливо” АД на основна част от Програмата за отпускане на целеви помощи за отопление на социално слаби лица на Министерство на труда и социалната политика.