Покана


ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД


Управителния съвет на “Синергон холдинг” АД на основание чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква извънредно общо събрание на акционерите на 20.12.2007 г. от 9,30 часа в седалището на дружеството гр. София, ул.Солунска №2,ет.6, при следния дневен ред: 1. Овластяванe на УС и изпълнителните членове на дружеството за извършване на сделка по чл.114 и следващите от ЗППЦК, относно разпореждане с дълготрайни материални активи от дружеството, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на УС по чл.114а ЗППЦК. Проект за решение: 1.ОСА овластява УС и изпълнителните членове на дружеството за извършване на сделка по чл.114 и следващите от ЗППЦК, относно разпореждане с дълготрайни материални активи от дружеството, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на УС по чл.114а ЗППЦК, както следва: продажбата на недвижим имот състоящ се от 8,37 идеални части на терен, общо в размер на 40 308 кв.м., заедно с 22,50% идеални части от масивна едноетажна сграда, цялата със застроена площ от 130 кв.м., находящи се гр. Русе, бул.Липник №73, поземлен имот № 2 в квартал 531 по плана на град Русе, по цена не по ниска от определената по реда на чл.114 от ЗППЦК, с купувач - "Петър Караминчев" АД, Русе, заинтересовано лице по смисъла на чл.114 от ЗППЦК- дъщерно дружество, с акционерно участие на "Синергон Холдинг"АД в капитала му в размер на 63,50. Регистрацията на акционерите и проверката на пълномощията ще се извършат в деня и мястото на събранието от 8.30 до 9.30 часа срещу представяне на документ за самоличност. Капиталът на дружеството е разпределен в 18 358 849 бр. поименни, безналични, непривилегировани акции всички с право на един глас.Поканват се всички акционери или техни надлежно упълномощени представители да участват в работата на събранието. Правото на глас в общото събрание може да се упражнява само от акционери, които са придобили акции от капитала на дружеството най-късно 14 дни преди датата на общото събрание и фигурират в списъка на акционерите, издаден от Централния депозитар към тази дата. Акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на документ за самоличност, удостоверение за актуална съдебна регистрация. В случай на упълномощаване, пълномощните на акционерите трябва да съдържат пълни данни за упълномощителя и пълномощника, да бъдат конкретно за това общо събрание, да са изрични, нотариално заверени и да имат минималното съдържание определено с наредба. Всеки акционер, който представлява или предложи на акционер или акционери с повече от 5% от гласовете в общото събрание да ги представлява в общото събрание на акционерите, е длъжен да уведоми дружеството най-късно 2 работни дни преди деня на общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на закона, е нищожно. Ако на общото събрание бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно. Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника. Материалите за Общото събрание са на разположение на всички заинтересувани акционери в офиса за работа с акционери на ул. “Стефан Караджа” 11 б, от 9 до 16.30 часа всеки работен ден. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 07.01.2008 г. в 9.30 часа на същото място и при същия дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ