Доклад по чл.114 от ЗППЦК

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД
ГР. СОФИЯ


Д О К Л А ДЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА И УСЛОВИЯТА НА СДЕЛКИТЕ
ПО ЧЛ.114А ОТ ЗППЦК


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

Едно от основните, направления в които Управителния съвет на „Синергон холдинг”АД работи през настоящата и следващата година, е оптимизиране дейността на дружеството и освобождаване от нискодоходните и материалоемки активи и насочване на придобитите средства под формата на инвестиции в производството на строителни материали, дървопреработването и производството на мебели.
В тази връзка Управителния съвет на „Синергон холдинг” АД, предлага на Вашето внимание да разгледате и се произнесете относно продажбата на следния собствен недвижим имот :
• 8.37% идеални части от терен, в размер на 40 308 кв.м., заедно с
• 22,50% идеални части от масивна едноетажна сграда, цялата със застроена площ от 130 кв.м., находящи се гр. Русе, бул.Липник №73, поземлен имот / ПИ / № 2 в квартал 531 по плана на град Русе.
Предлагаме имотът да бъде продаден на дъщерно дружество „Петър Караминчев” АД, регистрирано в Регистъра за търговските дружества под № 1800, том 28, стр 59, ф.д. № 162/1989, със седалище гр. Русе, община Русе и адрес на управление : бул. Липник № 73
„Петър Караминчев” АД се явява заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал. 5 от ЗППЦК, тъй като „Синергон холдинг” АД притежава 420 402 броя акции или 63,50% от капитала. Същият притежава останалите 90,95 % идеални части от предлагания за продажба имот.
В случай, че бъде одобрена, сделката ще бъде в полза и на двете дружествата, тъй като притежанието на идеални части от недвижима собственост създава затруднения относно нейното съвместно стопанисване и управление, застрояване и реконструкция. Предвид на обстоятелството, че по-голяма част от имота е собственост на купувача, седалището на купувача и имота се намират в гр.Русе считаме, че е в полза на „Синергон холдинг” АД да се разпореди с имота по предлагания начин при една пазарна цена, като средствата от продажбата бъдат използвани в икономическа изгода на холдинга.
С така избрания купувач - заинтересованото лице, сделката представляваща 1,52% от активите на холдинга, подлежи на одобрение, съответно решение взето от общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД, тъй като попада в кръга на стойностите посочени в чл. 114, ал.1 от ЗППЦК. Преценката е направена при изчисляване към по-ниската от двете стойности на активите по последния изготвен баланс към 30.09.2007 год. и последния заверен баланс, изготвен към 31.12.2006 год.. Активите по баланса към 31.12.2006 год. са с по-ниска стойност и възлизат на 151462 х.лв.
С оглед на горното и във връзка с изискванията на ЗППЦК, Управителният съвет предприе действия за определяне пазарната цена на посочените недвижими имоти. За целта, беше възложено изготвяне на експертна оценка за определяне на пазарната цена на имотите на лицензирана фирма, „Маклер-96” ЕООД, гр. Русе, лиценз № 4428 на Агенция за приватизация.
Обобщените данни за справедливата пазарна цена, предоставени ни от лицензираната фирма за притежаваните от нас идеални части от ПИ 2, кв. 531, са както следва :

Оценяван имот - Пазарна цена в евро - Пазарна цена в лева
1. 8,37% идеални части от терен, целият от 40308 кв.м. - 1 080 000 - 2 112 296
2. 22,50% идеални части от сграда със ЗП 130 кв.м. - 14 625 - 28 604
Общо за имота : 1 094 625 - 2 140 900

На база направените проучвания за пазара на недвижими имоти в гр. Русе и извършената експертна оценка, Управителния съвет предлага сделката да се извърши при следните ценови нива:

Оценяван имот    -   Продажна цена в лева
1. 8,37% идеални части от терен целият от 40308 кв.м. - 2 280 000
2. 22,50% идеални части от сграда със застроена площ 130 кв.м.  - 30 000
   Общо за имота : 2 310 000


Във връзка с горното и съгласно изискванията на чл. 114 и следващите от ЗППЦК предлагам на Вашето внимание следния проект за решение по т. 1 от дневния ред:
1. ОСА овластява УС и изпълнителните членове на дружеството за извършване на сделка по чл.114 и следващите от ЗППЦК, относно разпореждане с дълготрайни материални активи от дружеството, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на УС по чл.114а ЗППЦК, както следва: продажбата на недвижим имот състоящ се от 8,37 идеални части на терен, общо в размер на 40 308 кв.м., заедно с 22,50% идеални части от масивна едноетажна сграда, цялата със застроена площ от 130 кв.м., находящи се гр. Русе, бул.Липник №73, поземлен имот № 2 в квартал 531 по плана на град Русе, с продажна цена на целия имот, общо терен и сгради, в размер на 2 310 000 /два милиона триста и десет хиляди/ лева по реда на чл.114 от ЗППЦК, с купувач - "Петър Караминчев" АД, Русе, заинтересовано лице по смисъла на чл.114 от ЗППЦК- дъщерно дружество, с акционерно участие на "Синергон Холдинг"АД в капитала му, в размер на 63,50%.
Общото събрание овластява Управителния съвет и изпълнителните членове по своя преценка да договарят условията , за които събранието не се е произнесло.


ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ