2016 год.

  • Неконсолидирани отчети

I-во тримесечие - неодитиран финансов отчет:
◦  в текстов вид съгласно МСФО
◦  в числен вид съгласно формите на КФН
I-во тримесечие - доклад за дейността

II-ро тримесечие - неодитиран финансов отчет:
◦  в текстов вид съгласно МСФО
◦  в числен вид съгласно формите на КФН
II-ро тримесечие - доклад за дейността

III-то тримесечие - неодитиран финансов отчет:
◦  в текстов вид съгласно МСФО
◦  в числен вид съгласно формите на КФН
III-то тримесечие - доклад за дейността

Годишен одитиран финансов отчет:
◦  в текстов вид съгласно МСФО
◦  в числен вид съгласно формите на КФН

Програма за добро корпоративно управление
Годишен доклад за дейността
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на НС и УС
Декларация на одитора
Доклад на одитора

    Консолидирани отчети

I-во тримесечие - неодитиран финансов отчет:
◦  в текстов вид съгласно МСФО
◦  в числен вид съгласно формите на КФН
I-во тримесечие - доклад за дейността

II-ро тримесечие - неодитиран финансов отчет:
◦  в текстов вид съгласно МСФО
◦  в числен вид съгласно формите на КФН
II-ро тримесечие - доклад за дейността

III-то тримесечие - неодитиран финансов отчет:
◦  в текстов вид съгласно МСФО
◦  в числен вид съгласно формите на КФН
III-то тримесечие - доклад за дейността

IV-то тримесечие - неодитиран финансов отчет:
◦  в текстов вид съгласно МСФО
◦  в числен вид съгласно формите на КФН
IV-то тримесечие - доклад за дейността

Годишен одитиран финансов отчет:
◦  в текстов вид съгласно МСФО
◦  в числен вид съгласно формите на КФН

Програма за добро корпоративно управление
Годишен доклад за дейността
Доклад на одитора