2015 год.

Неконсолидирани отчети

  1. в текстов вид съгласно МСФО
  2. в числен вид съгласно формите на КФН

 

Консолидирани отчети

  1.     в текстов вид съгласно МСФО
  2.     в числен вид съгласно формите на КФН